Fra print til digital IndholdsPortal

omlægning til indholdsportal

Skærm er skønt – papir er pragtfuldt!

Nogenlunde sådan lød parolen fra gæsteskribent Ole E Andersen i en artikel om forskellene mellem trykte magasiner og den nye dreng i klassen – det digitale medie – og dermed de første tanker fra print til digital indholdsportal!

Det er mange år siden (formentligt 2004), dengang jeg arbejdede i Danske Specialmedier med fagblades og magasiners rammevilkår. Og et af de rammevilkår vi brugte megen overvejelse omkring, var læsning på print vs læsning på skærm. Dengang havde hverken iPhone eller iPad endnu ramt verden, så det handlede om PC skærme og det digitale magasins mulige fremtid.

Siden har digitale medier som bekendt ikke set sig tilbage, og i dag er problemstillingens naturlighed vendt 180 grader – har det trykte magasin en fremtid!?

Præcist som dengang handler det om den enkelte kanals styrker og svagheder.

Tværmedialitet – et grundvilkår!

Enhver udgiver arbejder i dag de facto tværmedialt. Og den grundlæggende arbejdsdeling mellem blad og net – herunder sociale medier – handler om at udgive, hvor det giver mest mening…med klangbund i stoftype, målgrupper, formål og ønsket rækkevidde.

Digitale medier er fremragende til at nå en udvidet målgruppe, f.eks. med rekrutteringsformål eller at nå brede interessentgrupper. Og nyhedsbreve løser den højfrekvente, opsøgende rolle med holdningsdannende nyt.

Magasinets hovedformål er grundighed, afstemning af dagsordener, samlede opdateringer – og loyalitetsbånd med læseren. Reelt kan bladet være det mest håndgribelige resultat af kontingentet for medlemmer af en række foreninger og derfor en nøgleidentitet for medlemsskab og tilknytning.

Det er derfor farligt at fravælge bladet som ren spareøvelse. Det skal ske velovervejet med baggrund i frafald af læsning, interesseforskydning mod digitalt eller frafald af “betalingsvillighed”. Og enhver tanke om digital omlægning bør ske indfaset med gradvis overgang og tilskyndelse til mere og mere digital læsning. Bladet må aldrig forlades, før det digitale er på plads!

Det gælder redaktionelt, men faktisk i endnu højere grad kommcercielt. Annonceværdien online i forhold til annoncen i bladet er markant ringere og en særdeles begrænset valuta. Konkurrencen er mildest talt hård digitalt..og priserne i bund.

Men det giver altid mening at forberede, opbygge eller drive en online forretning – en indholdsportal –  parallelt med bladet. At kombinere en samlet magasin opdatering med hurtige online nyheder eller dagsordensssættende dialoger; at kombinere forskellige vidensdybder, stoftyper, loyalitet og rækkevidde.

En – IndholdsPortal?!

Ja – navnet er opfundet til lejligheden, men er særdeles dækkende for ambitionen fra print til digital indholdsportal. Indholdsportaler er første, nødvendige skridt i en omlægning fra (mindre) print til (mere) digital læsning. Enten med forventning om en slutdato for udgivelse trykt, eller som en trædesten til en balanceret, tværmedial og kanaloptimeret udgivelse.

Enhver tanke om konvertering til digital læsning forudsætter uanset at et brugbart – og i målgruppen bredt annekteret – online alternativ kommer på plads.

Indholdsportalen skal derfor favne og invitere til digital læsning med en betydelig mængde indhold, der stilles visuelt indbydende til rådighed og krydsbefrugtes på tværs af platformen indenfor emner med indexeringer, tags, nøgleord og temaer.

En integreret del af forudsætningen er derfor en nøje tilrettelagt informationsarkitektur. Målrettet og samtænkt med indexering i søgealgoritmer, da nettets fødekæde er ens for alle! Og afgørende hvis vi søger at udvikle platformen til øget rækkevidde og rekruttering.

Ligeledes skal samtænkes integrationer til de øvrige, digtiale kommunikationskanaler, herunder nyhedsbreve og sociale medier.

En gedigen fælde ved at drifte mange kanaler parallelt er den løbende opdatering – tid er redaktionens kritiske ressource.

Automatiserede nyhedsbreve

Særskilt nyhedsbreve kan være et væsentligt element at skabe integrationer til ift sampublicering fra nettet. Det er en central opgave at undgå dobbeltarbejde i enhver forstand, så muligheden for at automatisere indhold fra allerede udgivne artikler på nettet skal indtænkes fra starten – formålet er at publicerede artikler bliver råstoffet i automatiserede, emneopdelte nyhedsbreve.

Semi-automatiserede nyhedsbreve, henter de senest publicerede historier (dato og emnestyret), indholdet prioriteres i rækkefølge, evt finpudses og herefter udsendes.

Fuld-automatiserede nyhedsbreve henter de senest publicerede historier (dato og emnestyret) og udsendes automatisk (evt frigives efter gennemsyn).

Annoncering

En integreret del af overvejelser fra print til digital indholdsportal vil være at skabe et fremtidigt grundlag for indtægter fra annoncering. I dag er magasinet fortsat et annonceaktiv men printbaseret, og forventningen er en afvandring fra print på sigt.

Inden annonceomlægning fra print til online er mulig, skal brugerne derfor tilvænnes og et online univers være fast forankret i god tid inden dvs trafik-/brugsmønstre skal opbygges for relevans som annoncemedie.

Online annonceringsformer i en ny indholdsportal kræver ofte en let omlagt forretningsmodel, og bl.a. er det vores anbefaling at arbejde med sponseret content, evt. i det specifikke partner content format.

Princippet er en betalt adgang til at oprette og publicere indhold i specifikke formater og emner/kategorier – uden eller med begrænsning.

Modellen fungerer fremragende i brancher med mange produktnyheder og -features, hvor disse nyheder har separat og selvstændig læseværdi og nytte. Særskilt interessant er, at de partnerskabte indslag ofte har høj læseværdi og dermed i samme omgang beriger platformen med indhold.

Bannere vil kunne indtænkes, anbefalingen er topbanner og artikel bannere. Bannere kan tag styres, og kan endvidere uploades i billedformater, så adblocking reduceres og ofte helt undgåes.

For fag og brancher med jobmarked er særskilte stillingsannoncer igen blevet aktuelle. I takt med at stillingsmarkedet er overophedet, bliver den passive jobsøgning væsentlig i rekruttering. Indholdsportalen kan kombinere en aktiv placering med specifikke emner og tags og dermed eksponere den rette målgruppe.

En case – hent dit eget overblik

Adundas arbejder i øjeblikket på et konkret projekt for et medie, der har besluttet en omlægning af indholdet mod mere digital læsning. Selve det fysiske blad skal – måske – udfases. Men det vil afgøres efter en måling blandt læserne.

Det eksisterende website omlægges efter ovenstående principper, men forud for projektet udviklede vi sammen med mediet en feature liste over funktionalitet og ambitioner, så portalen ikke blev tænkt for snævert fra start.

Med andre ord med forbehold for udvikling!

Hent listen her med inspiration til jeres egen proces hvis I skal fra print til digital indholdsportal
– vi giver naturligvis med glæde erfaringer videre, ligesom adundas gerne giver et bud på en IndholdsPortal målrettet jeres behov.