Medlemsundersøgelser

medlemsundersøgelser af faglige, branche og interesseorganisationer

Medlemsundersøgelser er et væsentligt instrument, idet medlemsorganisationer og -foreninger eksisterer på helt særlige vilkår. Grundlaget er et fællesskab omkring et fag, branche, interesse, politik eller sygdom mm, og medlemskabet fungerer som et abonnement, der opretholdes, så længe det enkelte medlem føler sig mødt, hjulpet eller hørt. Uanset tilknytningens baggrund er det derfor væsentligt for enhver medlemsbåret organisation at holde sig opdateret på medlemmernes identifikation med foreningens værdier og ydelser.

Opstår der afstand, falder tilknytningen til foreningen. Og i det omfang at eneste kontakt er det årlige kontingent, bliver tilknytningen hurtigt tyndslidt. I vore dages Danmark er medlemsskaber og foreningslivet ikke længere naturgivent og indlysende – de unge melder sig ikke automatisk ind når de ældre træder ud – man ser i højere grad et tilvalg målt ved balancen mellem kerneydelser og kontingent.

Det er derfor i enhver organisations interesse at udvikle sig med tiden og i samklang med medlemmerne.

Karakteren af medlemsskab bestemmer undersøgelsens fokus

3 eksempler
Der er forskel på om et medlemsskab er kendetegnet ved en hobbylignende interesse, et fag – eller en sag. Afgørende er selvsagt værdi og betydning for interessevaretagelse.

Danmarks Jægerforbund er en interesseorganisation, der på fuldstændigt friviligt mandat varetager jægernes interesser og i et vist omfang derfor også er høringspart politisk. Men den enkelte jægers direkte værdi er medlemsbladet, og der er ingen konsekvenser af at melde sig ud ift at gå på jagt eller pleje sin interesse for jagt.

Danmarks Jægerforbund har derfor årligt gennemført medlemsundersøgelser siden 2016 med primært fokus på medlemmernes tilfredshed med organisationen
https://www.jaegerforbundet.dk/sogeresultat/?s=medlemsunders%C3%B8gelse

FOA er Danmarks tredjestørste fagforbund, A-kasse, arbejdsmarkedspart og med tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen.
FOA har siden 2004 gennemført medlemsundersøgelser blandt medlemmerne med henblik på at afdække medlemmernes synspunkter i forhold til konkrete mærkesager og aktuelle dagsordener, som eksempelvis arbejdstid, mobning, fysisk arbejdsmiljø og i 2020 særskilt arbejdspres, risici og bekymring ift covid-19
https://www.foa.dk/forbund/presse/rapporter-undersoegelser/medlemmer/2020

Danmarks Lærerforening har i kølvandet på den aktuelle debat om seksuel chikane på medier og andre arbejdspladser, sat fokus på hvordan chikanen opleves blandt lærerne. Input til forståelsen og behovet for at sætte politisk fokus på vilkår og retningslinjer blev indhentet ved en undersøgelse blandt medlemmerne i november 2020
https://www.dlf.org/nyheder/2020/november/medlemsundersoegelse-alt-for-faa-kender-til-retningslinjer-om-forebyggelse-af-seksuel-chikane


Generelle overvejelser til en medlemsundersøgelse

– Overordnet tilfredshed med medlemsskab

– Engagement i foreningen

– Profil og karakteristik af kernemedlem og “hang-arounds”

– Kendskab og opbakning til foreningens mærkesager

– Brug af medier / kommunikationskanaler herunder sociale medier

– Brug af sekretariat / rådgivning / henvendelser

– Input fra frontlinjen, behov og ønsker

Resultater og målepunkter

Forstår vore medlemmer foreningens politiske mærkesager?
– er der områder/vilkår, der er fløjet under vores radar?
– er vores indsats/påvirkning synlig nok?

Bruger vore medlemmer vores tilbud?
– hvorfor/ikke

Interagerer vore medlemmer med vores kommunikation?
– hvilke kanaler og i hvilket omfang
– kan vi justere indholdet/tonen/agendaen

HUSK: Medlemsundersøgelser forpligter

Når vi beder medlemmerne bruge tid, kræfter og overvejelser med medlemsundersøgelser, har de en berettiget forventing om at resultaterne benyttes.

Derfor er en samlet afrapportering nødvendig, hvor ikke mindst nye tiltag og justeringer italesættes – og resultaterne omsættes til handling

Vore medier og medieøkonomi

Kommunikation og vore kanaler er primære i forhold til synliggørelse af foreningens aktiviteter og rækkevidde.

Særskilt bladet – papiret – er blevet en tung post og langt de fleste medlemsblade (del)finansieres ved annonceindtægter. Professionelt som egentligt annoncemedie eller som tilbud/tilskud til omkostningsdækning. Uanset hvad, kan en medlemsundersøgelse med fordel afdække spørgsmål af interesse for annoncører.

Grundlæggende er ethvert medie relevant for annoncer med baggrund i læsernes ansvar for indkøb. Hvilke materialer, remedier indgår og forbruges ved fagets opgaver? Hvilke kurser, efteruddannelser, faglig opdatering kan tilbydes? Hvilke leverandører og ydelser?

I forlængelse af medlemsundersøgelsen giver det derfor god mening at måle bladets temperatur som annoncemedie:
– profilering af bladets læsere, deres indkøbsansvar og -områder
– profilering af holdning til og læsning af annoncer i bladet
– brug af / samklang mellem blad, online medier og nyhedsbreve

Følgeopgaven vil være et omfang på 10-15 ekstra spørgsmål, idet profilering af læseren og brug af vore medier i et vist omfang vil være dækket under den generelle del, herunder brug af vore kommunikationskanaler.


Metodeovervejelser

I gamle dage skulle vi overveje indsamlingsform af data ved besøg, telefon, skriftlig udfyldelse eller online udfyldelse.

I dag er svaret (næsten) altid et online distribueret spørgeskema. Dette er en kvantitativ analyse.

De fleste medlemsorganisationer spørger alle, og håber på svarprocenter over 20.

Men metodemæssigt kan der være fordele ved at tilrettelægge processen i forskellige tempi: Hvor det afgørende er forhåndsfornemmelsen/forståelsen af, hvor medlemmerne er eller HVOR skoen trykker.

Ved vi dette forholdsvist præcist, sammensætter vi et spørgeskema med “generelle” spørgsmål om tilfredshed og brug af foreningen tilsat de sags- og formålsspecifikke afdækninger omkring tilfredshed og ønsker for nuværende og fremtidig interessevaretagelse.

Er vi mindre skarpe på de “røde eller gule advarselslamper” kan der med fordel graves kvalitativt.

Det foregår som en forundersøgelse, hvor vi i højere grad er optaget af at forstå, hvad medlemmerne selv formulerer snarere end at teste egne hypoteser.

Metodeflow

Interviews og problemafklaring (internt)

Forundersøgelse Fokusgruppeinterviews

Alternativt personlige tlf interviews med semistrukturerede skema og
åbne spørgsmål til hvem og hvad de vil ha´

Pilotundersøgelse Baseret på input fra forundersøgelsen opstilles det brede
spørgeskema til resten af medlemmerne og testes af
på et mindre udsnit og tilrettes om nødvendigt


Spørgeskema Det endelige skema distribueres til alle resterende medlemmer

Kodning, udtræk og afrapportering


Økonomi

Et endeligt budget vil selvsagt afhænge af omfang og antal elementer i metodeflowet.

Samt i hvor høj grad foreningens egen involvering i arbejdet kan indgå.

Fokusinterview – med moderator instruks – kan med fordel varetages af f.eks. en redaktionel medarbejder eller kommunikationsansvarlig. Hovedopgaven består i at få flest mulige tilkendegivelser med mindst mulig påvirkning…men afvikling indenfor egen mure, i egne rækker er afvæbnende og kan rigtigt anvendt tilføre optimal værdi.

Personlige interviews – kan på samme måde løftes fra egne rækker, hvor samtalen vil have karakter af et serviceopkald. Hvor er du? Gør vi det godt nok? Er der noget, du savner…

Kodning og/eller transkription af det åbne materiale kan løftes internt. Hvor dog tolkning af materialet skal inkludere reseracheren.

Udvikling af det endelige spørgeskema ligger hos researcheren. Udsendelse af spørgeskemaet kan med absolut fordel foregå direkte i foreningens regi som medlemsudsendelse, ligesom varsling foregår igennem egne kanaler.

Afrapportering, dvs udtræk, statistisk bearbejdning, udtræk og tolkning foregår hos researcher.

Prisindikationer

En kvantitativ spørgeskemaundersøgelse (uden forundersøgelse, men inkl interne interviews, problemafklaring og feedback forløb omkring spørgsmåludvikling og udfaldsrum), udsendt via sekretariatet vil koste mellem 30 og 50.000 kr.

En forundersøgelse (fokusgrupper eller personlige interviews) håndteret med primær indsats fra sekretariatets egne kræfter vil koste ca 10.000 kr. ekstra (primært timeforbrug som bisidder, spørgeguide udvikling, afrapportering mm)

I det omfang der skal indhentes ekstern moderator og/eller interviewere bliver der en merpris efter tilbud, men forventeligt 15 – 25.000 kr ekstra.

Software

Der er mange løsninger til medlemsundersøgelser på den praktiske indsamling herunder analyseredskaber

adundas råder over egenudviklet – GDPR compliant og indsamlingssikret software – til markedets mest favorable priser.

Kontakt os for de nærmere detaljer

Ligeledes har vi en inspirationsguide med spørgsmål til fagblads- og magasin læseranalyser, herunder såvel kommercielle som redaktionelle overvejelser.